Unikalu

Šiauliai
Šiauliai
Šiauliai
Unikalu
Unikalu
Unikalu

#UNIKALU. A. Se­de­re­vi­čius SJ: „Pa­ty­čias pir­miau­sia rei­kia iš­rau­ti iš šei­mų“

#UNIKALU. A. Sederevičius SJ: „Patyčias pirmiausia reikia išrauti iš šeimų“

#UNIKALU. I. Briaz­ka­lo­vai­tė: „Esa­me ma­žiu­kai „Cir­que du So­leil“

Šiauliai
Šiauliai
Vilnius
Unikalu
Unikalu
Unikalu

#UNIKALU. I. Briazkalovaitė: „Esame mažiukai „Cirque du Soleil“

#UNIKALU. P. Po­cius: „Mėgs­tu, kai pa­si­se­ka ne iš­kart“

#UNIKALU. P. Pocius: „Mėgstu, kai pasiseka ne iškart“

Šiauliai
Šiauliai
Šiauliai
Unikalu
Unikalu
Unikalu

#UNIKALU. D. Va­si­liaus­kas: „Ką da­ry­ti, kad ne­pa­si­sek­tų?“

#UNIKALU. D. Vasiliauskas: „Ką daryti, kad nepasisektų?“

#UNIKALU. J. Ja­nus: „Kvie­čiu iš­drįs­ti šven­tėms ruoš­tis ki­taip“

Vilnius
Šiauliai
Vilnius
Unikalu
Unikalu
Unikalu

#UNIKALU. J. Janus: „Kviečiu išdrįsti šventėms ruoštis kitaip“

#UNIKALU. A. Sku­du­ty­tė: „Esu at­spa­ri skaus­mui“

#UNIKALU. A. Skudutytė: „Esu atspari skausmui“