REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šiaulių miesto savivaldybės informacija2024 m. Vasario 28 d. 16:49

Kelių ir gatvių tiesimo ar rekonstravimo ir kitų infrastruktūros projektų finansavimas verslui

Šiauliai

BNS/Fotobanko nuotr.

Etaplius.ltŠaltinis: Etaplius.LT


293415

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija kasmet kviečia savivaldybes teikti paraiškas vietinės ir (ar) valstybinės reikšmės kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, projektams įgyvendinti. Projektais siekiama tiesti, projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) vietinės ir (ar) valstybinės reikšmės kelius ir (ar) gatves ar jų dalis.

Norint teikti paraišką finansavimui gauti, investuotojas iki kurio teritorijos būtų tiesiama nauja ar rekonstruojama esama gatvė, turi atitikti šiuos pagrindinius kriterijus:

1. vykdyti veiklą gamybos ir (ar) mokslinių tyrimų ir (ar) taikomąją veiklą investiciniame žemės sklype;
2. investuoti ne mažiau kaip 1 448 100,00 Eur į investicinį projektą;
3. sukurti ne mažiau kaip 20 naujų darbo vietų, jas išlaikyti ne trumpiau kaip trejus metus ir mokėti ne mažesnį kaip vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį. 2023 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis Šiauliuose – 1754,5 Eur.

Pareiškėjas įgyvendinti gatvės tiesimo / rekonstrukcijos projektą turi tais pačiais metais, kuriais teikiama paraiška, t. y. projektas turi būti paruoštas ir įgyvendintas tais pačiais kalendoriniais metais, nes finansuojamų išlaidų dalis į kitus metus nepersikelia.

Pagal šią priemonę 2022 m. buvo finansuotas šaligatvių įrengimo užbaigimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje (570,4 tūkst. Eur).

Prašome įmones, kurios atitinka minėtus kriterijus ir planuoja tiesti gatvę / kelią į savo teritoriją, informuoti Šiaulių miesto savivaldybės administraciją, kad, esant LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos kvietimui teikti paraiškas, būtų galima pretenduoti į finansavimą, kuris siekia iki 100 proc. projektui reikalingų lėšų. Informaciją galite pateikti el. p. ilona.gedvile@siauliai.lt, tel. + 370 41 383 433.

Daugiau informacijos apie gatvės / kelių projektų finansavimą galite rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2e32fcc7f0d011ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d5280d1e-bf62-458b-a1e0-064b66367330

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija taip pat skelbia kvietimus teikti paraiškas pagal „Investicinio žemės sklypo, iki kurio ribos ir (ar) kurio ribose įrengiama ir (ar) sutvarkoma infrastruktūra, kriterijų ir infrastruktūros iki investicinio žemės sklypo ribos ir (ar) jo ribose įrengimo ir (ar) sutvarkymo ir (ar) investicinio žemės sklypo vystymo valstybės (savivaldybės) lėšomis tvarkos aprašą“ (toliau – Aprašas).

Infrastruktūra – inžineriniai statiniai ir, jei yra, su jais susiję įrenginiai, padidinantys investicinio (-ių) žemės sklypo (-ų), kuris (-ie) vystomas (-i) investicijoms pritraukti, vertę, taip pat paslaugos, reikalingos šiems investiciniams žemės sklypams prijungti prie inžinerinių tinklų.

Pagal Aprašą infrastruktūra gali būti įrengiama ir (ar) sutvarkoma ir (ar) investicinis žemės sklypas vystomas valstybės lėšomis tik tuo atveju, jei yra tenkinamas bent vienas iš šių reikalavimų:

1. Investicinis žemės sklypas yra laisvojoje ekonominėje zonoje ar valstybei svarbaus projekto statusą turinčiame pramonės parke arba skirtas Investicijų įstatymo 2 straipsnio 25 dalyje nurodytiems stambiems projektams įgyvendinti ar pritraukti.
2. Investiciniame žemės sklype yra investuotojas, pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas sudaręs investicijų sutartį su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar jos įgaliota institucija, arba yra potencialus (-ūs) investuotojas (-ai), planuojantis (-ys) vykdyti gamybos veiklą ir (ar) mokslinių tyrimų ar taikomąją veiklą investiciniame žemės sklype, ketinantis (-ys) investuoti ne mažiau kaip 1 448 100 eurų vertės privačių investicijų, įgyvendindamas (-i) investicijų projektą, ir įsipareigojantis įsteigti naujų ne trumpiau kaip trejus metus išlaikomų darbo vietų, kuriose įdarbintų ne mažiau kaip 20 asmenų, kurių atitinkamų metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bus ne mažesnis kaip Lietuvos statistikos departamento skelbiamas savivaldybės, kurioje investuojama, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, kaip nustatyta Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte.
3. Investicinis žemės sklypas yra ne mažesnio kaip 10 ha ploto ir jame planuojama vykdyti gamybos veiklą ir (ar) mokslinių tyrimų ar taikomąją veiklą.
4. Teikiama paraiška tęstinio projekto veikloms, nurodytoms Aprašo 4 punkte, kurių dalis jau buvo finansuota pagal Aprašą, tačiau šios veiklos nebuvo pabaigtos įgyvendinti, ir būtų tęsiamas infrastruktūros įrengimas ir (ar) sutvarkymas ir (ar) investicinio žemės sklypo vystymas. Tęstiniu projektu laikomas projektas, kuriam buvo skirtas finansavimas pagal Aprašą, tačiau projektas nebuvo baigtas įgyvendinti ir būtų tęsiamas infrastruktūros įrengimas ir (ar) sutvarkymas ir (ar) investicinio žemės sklypo vystymas.
5. Jeigu paraiška teikiama dėl valstybinės reikšmės kelio įrengimo ir (ar) sutvarkymo, kartu su paraiška pateikiamas laisvos formos rašytinis valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos sutikimas. Jeigu paraiška teikiama dėl geležinkelio infrastruktūros įrengimo ir (ar) sutvarkymo, kartu su paraiška pateikiamas laisvos formos rašytinis viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojos AB „LTG Infra“ sutikimas.

Pagal šią priemonę 2022 m. Šiaulių miesto savivaldybėje buvo finansuoti šie projektai:

  • „Aerouosto gatvės rekonstrukcija“ (300,00 tūkst. Eur);
  • „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos ir Šiaulių pramonės parko teritorijų prijungimas prie geležinkelio infrastruktūros“ (608,2 tūkst. Eur);
  • ,,Paviršinių nuotekų inžinerinių tinklų įrengimas iki investicinio sklypo, kuriame planuojamas įgyvendinti ,,stambaus projekto“ statusą turintis projektas“ (470,1 tūkst. Eur).

2023 m. buvo finansuoti šie projektai:

  • ,,Viešosios susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas iki investicinio sklypo, kuriame planuojamas įgyvendinti regioninės svarbos projektas, ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos teritorijos pasiekiamumo pagerinimas (tęstinis)“ (649,95 tūkst. Eur);
  • „Šiaulių laisvosios ekonominės zonos ir Šiaulių pramonės parko teritorijų prijungimas prie geležinkelio infrastruktūros (tęstinis)“ (4 583,00 tūkst. Eur);
  • „Viešosios krovos infrastruktūros įrengimas Šiaulių laisvosios ekonominės zonos ir Šiaulių pramonės parko teritorijų prieigose“ (5 000,00 tūkst. Eur).

Daugiau informacijos apie finansavimo galimybes ir taikomus reikalavimus rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7ded93a0a8de11ebbcbbc2971cdac3cb

Užsak. nr. 104095REDAKCIJA REKOMENDUOJA